Polityka Prywatności

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO“)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

przez spółkę

DP WORK s.r.o.,

IČ (REGON): 27944719,

z siedzibą przy ul. Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1,

numer referencyjny: 128365

prowadzonej przez Sąd Miejski w Pradze,

kontaktowy adres e-mail: gdpr@dpwork.cz,

telefon kontaktowy: 800 310 013,

strona internetowa: http://www.dpwork.cz/ochrana-osobnich-udaju (zwana dalej "Spółką"),

która będzie administratorem następujących danych osobowych:

 

imię, nazwisko, tytuł zawodowy; data i miejsce urodzenia; adres stałego zamieszkania; numer telefonu; adres e-mail; doświadczenie i umiejętności zawodowe oraz informacje na temat poprzedniego zatrudnienia; wykształcenie; obywatelstwo; znajomość języków; ukończone kursy, szkolenia i posiadane certyfikaty; nabyta wiedza i umiejętności; zainteresowania; informacje na temat posiadania prawa jazdy; zdjęcia; pozostałe informacje podane w życiorysie zawodowym lub dostarczone naszej Spółce w trakcie procesu rekrutacji; kopia prawa jazdy lub innych dokumentów, świadectw i certyfikatów, które zostały dostarczone Spółce w celu:

  • przekazywania danych osobowych partnerom kontraktowym Spółki, dla których Spółka organizuje wyszukiwanie i rekrutację pracowników w celu pośrednictwa w zatrudnieniu,

  • przesyłania komunikatów handlowych z ofertami towarów i usług przez Spółkę lub osoby trzecie, w tym przekazywanie informacji z ofertami wolnych miejsc pracy w Spółce lub u klientów Spółki, dla których Spółka przeprowadza rekrutację i pośredniczy w zatrudnieniu pracowników w formie pisemnej lub drogą elektroniczną oraz za pomocą operatorów komórkowych (e-mail, wiadomości SMS).

 

Będziemy przetwarzać Pana/-i dane osobowe na podstawie niniejszej Zgody, która jest tytułem prawnym do przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR (RODO) przez okres 5 lat od momentu jej otrzymania.
W przypadku, jeżeli w przyszłości zostanie Pan/-i pracownikiem Spółki udziela Pan/-i również zgodę na:

  • uzyskanie kopii umowy o ubezpieczeniu przed skutkami szkód, wyrządzonych przez pracownika, w tym dowód opłacenia składek ubezpieczeniowych

w celu:

  • przechowywania w ewidencji personalnej Spółki dla wewnętrznych potrzeb Spółki, jako pracodawcy dla celów kontroli i ewidencji najpóźniej do 5 lat po rozwiązaniu stosunku pracy,

  • dalszej zgody na przekazanie danych osobowych podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie.

W przypadku, jeżeli zostanie Pan/-i pracownikiem zatrudnionym przez agencję pracy, dodatkowo wyraża Pan/-i zgodę na dostarczanie wyciągów wynagrodzeń i danych w nich zawartych użytkownikom, do których jest Pan/-i tymczasowo przydzielony/-a lub związków zawodowych, które działają u użytkownika w celu weryfikacji równych warunków zatrudnienia.

 

Udzielenie niniejszej Zgody nie jest naszym wymogiem umownym i nie jest podstawą do zawarcia umowy z naszą Spółką.

 

W każdej chwili jest możliwość wycofania zgody bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, na podstawie udzielania zgody przed jej wycofaniem.

 

Z informacjami na temat przetwarzania Pana/-i danych osobowych oraz z prawami w związku z przetwarzaniem danych osobowych można zapoznać się na: http://www.dpwork.cz/ochrana-osobnich-udaju, są one również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki, w której odbywa się rekrutacja pracowników.